Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Οριοθέτηση της Λίμνης

Ο Σύλλογός μας από το 1976 που ιδρύθηκε, είχε θέσει ως πρώτο στόχο την οριοθέτηση της λίμνης. Ανταποκρινόμενες στο αίτημά μας οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, Τοπογραφική Υπηρεσία και Οικονομική Εφορία ξεκίνησαν την σχετική διαδικασία.

Στα χρόνια που πέρασαν, οι υπηρεσίες της Νομαρχίας Ιωαννίνων πιεζόμενες από τον Σύλλογό μας, τον τοπικό τύπο και την κοινωνία των Ιωαννίνων, επιχείρησαν επανειλημμένως να δώσουν λύση στο πρόβλημα ανεπιτυχώς. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Οριοθέτησης Αιγιαλού και παραλίας των δεκαετιών 1980 και 1990, ουδέποτε προωθήθηκαν για επικύρωση από τον αρμόδιο Υπουργό.

Εκείνες οι Επιτροπές, στις οποίες συμμετείχε ως μέλος εκπρόσωπος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν., με ομόφωνες αποφάσεις είχαν προβεί στον καθορισμό της οριογραμμής όχθης, στο υψόμετρο του υπερχειλιστή των 469,54 μέτρων, μη λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του αναχώματος, και της οριογραμμής της παλαιάς όχθης στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους που οριοθετεί ο υδροβιότοπος.

Με τον νέο Νόμο 2971/2001, καταργήθηκε ειδικά για τις λίμνες και τους ποταμούς, η συμμετοχή στην Επιτροπή Οριοθέτησης, εκπροσώπου του Γ.Ε.Ν. . Αντικαταστάθηκε από υπάλληλο της Νομαρχίας γεωπόνο. Η αλλαγή αυτή προφανώς έγινε επειδή η Υδρογραφική Υπηρεσία του Γ.Ε.Ν. και ο εκπρόσωπός της, ήταν κάθετα αντίθετοι στην οριοθέτησης της λίμνης στα όρια των αναχωμάτων. Σημειωτέον ότι πλην της Παμβώτιδας ουδεμία άλλη λίμνη αντιμετώπιζε θέμα οριοθέτησης.
Ήδη η Επιτροπή Αιγιαλού και Παραλίας προβαίνει στον καθορισμό των οριογραμμών γύρω από την λίμνη βάσει των τοπογραφικών, κτηματογραφικών και υψομετρικών διαγραμμάτων. Αυτά συντάχτηκαν από ομάδα μελετητικών γραφείων στην οποία είχε αναθέσει την εκπόνησή των η περιφέρεια Ηπείρου κατόπιν διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Οριοθέτησης Αιγιαλού και Παραλίας είναι εξαμελής και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων και της Κτηματικής Υπηρεσίας (άρθρο 3 του Ν.2971/2001).

Η Επιτροπή άρχισε να ενεργοποιείται τον Δεκέμβριο του 2003 για τον καθορισμό των οριογραμμών της όχθης (σημειώνεται με κόκκινη γραμμή), παλαιάς όχθης (μπλε γραμμή) και παρόχθιας ζώνης (κίτρινη γραμμή) της Παμβώτιδας και καθόρισε τις οριογραμμές στα ακόλουθα τμήματα: Από πλατεία Μαβίλη μέχρι Μάτσικα, ΕΑΝΚΙ μέχρι Αγ. Νικόλαο και στην περιοχή Σφαγείων και ΚΕΠΑΒΙ, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 218/2004, 196/2005 και 506/2006. Για τον καθορισμό των οριογραμμών αυτής της περιοχής, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη της το σχέδιο της πόλεως, τα διαγράμματα Μελιγγάνου, το υψόμετρο 469,54 του υπερχειλιστή κ.λ.π.. Η Επιτροπή επίσης προέβη στον καθορισμό των οριογραμμών στα τμήματα: Από οδό Βογιάννου μέχρι ψυχαγωγικό πάρκο (ιχθυολεκάνες), από ιχθυολεκάνες μέχρι τον Δήμο Παμβώτιδας και στην περιοχή ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ. Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 278/2007, 385/2007 και 69/2008.

Σ’ αυτά τα τμήματα, από Βογιάννου μέχρι ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, εκτείνεται το γνωστό αρδευτικό ανάχωμα μήκους πλέον των 5 χιλιομέτρων, το οποίο απέκοψε την επικοινωνία της λίμνης με τον παρακείμενο υδροβιότοπο.

Στα άρθρα 4 και 9 του ίδιου Νόμου αναφέρονται οι προδιαγραφές και τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, οι οποίες ορίζουν τα εξής: Ότι η οριογραμμή της όχθης χαράσσεται πλησιέστερη στην πραγματική φυσική γραμμή. Ότι λαμβάνεται υπ’ όψη η γεωμορφολογία του εδάφους, η ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, η ύπαρξη τεχνικών έργων που νομίμως υφίστανται κ.λ.π..

Όσον αφορά τον ορισμό της παλαιάς όχθης, στο άρθρο 1 του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι «παλαιά όχθη είναι η ζώνη ξηράς που προέκυψε από την μετακίνηση της οριογραμμής της όχθης». Επίσης στο άρθρο 6, αναφέρονται τα στοιχεία και ιδίως οι φυσικές ενδείξεις που οφείλει να λάβει υπ’ όψη της η Επιτροπή για τον καθορισμό της οριογραμμής της παλαιάς όχθης ήτοι οι ελώδεις ή βαλτώδεις εκτάσεις, αεροφωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα κ.λ.π..

Δυστυχώς η Επιτροπή με τις ανωτέρω αποφάσεις της προσδιόρισε τις οριογραμμές όχθης και παλαιάς όχθης στο όριο του αναχώματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη της μόνο το στοιχείο «ύπαρξη τεχνικών έργων που νομίμως υφίστανται». Θεώρησε το ανάχωμα ως νομίμως υφιστάμενο τεχνικό έργο, επειδή εμφανίζεται με μία γραμμή στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων προς κατασκευή του αποστραγγιστικού δικτύου. Παρέβλεψε όμως τα υπόλοιπα στοιχεία και κριτήρια τα οποία ορίζει ο Νόμος (2971/2001) που είναι μάλιστα σημαντικότερα. Παρέβλεψε ακόμη και την ύπαρξη του υδροβιότοπου, δημιουργώντας ποικίλες υπόνοιες και πολλά ερωτήματα.

Ο Σύλλογός μας, κρίνοντας ότι ο καθορισμός των ορίων της όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης της λίμνης στο όριο του αναχώματος είναι εσφαλμένος και κατάφωρα αντίθετος με τις διατάξεις των νόμων, κατέθεσε στις 05.12.2007 στον πρόεδρο και την Επιτροπή Οριοθέτησης, ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ, ώστε η οριογραμμή της όχθης, να χαραχθεί στην πραγματική και φυσική της γραμμή, που οριοθετεί το υψόμετρο των 469,54 του υδροφράκτη, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η ύπαρξη του αναχώματος και η οριογραμμή της παλαιάς όχθης στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, που οριοθετεί ο υδροβιότοπος.

Στην αίτησή μας αναφέρουμε και οφθαλμοφανείς παραλήψεις και σφάλματα, όπως π.χ. την ταύτιση της οριογραμμής παλαιάς όχθης με την οριογραμμή της όχθης, καθώς επίσης τις καταστροφικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της λίμνης. Πλέον των ανωτέρω, αναφέρουμε και στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι τα αναχώματα δεν πρόκειται για νομίμως κατασκευασθέντα τεχνικά έργα.

Η Επιτροπή δεν απήντησε εάν δέχεται ή απορρίπτει την αίτησή μας και επανήλθαμε με νέο έγγραφο την 29.09.2008, ζητώντας από την Επιτροπή να μας απαντήσει.

-------------------------------------------------------------

Σχετικό:Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ