Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Ρυθμιστικό Σχεδίο Ιωαννίνων Β΄ Φάση - Νέα διαβούλευση

Με το αρ. πρ. οικ.:43920/09.12.2009 έγγραφό του το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής μας διαβίβασε την μελέτη του Β΄ σταδίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων όπως υποβλήθηκε από την μελετητήρια.

Στην ανωτέρω εξέλιξη καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τοποθέτηση του ΤΕΕ αρ. πρ. 2471/27.10.2009 (και τοποθέτηση TEE από 14.12.2009 εδώ ), αλλά και οι απόψεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος επί της Β΄ Φάσης του Ρυθμιστικού όπως είχε τροποποιηθεί και παρουσιασθεί από το Υπουργείο τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στο από 20.08.2009 έγγραφό μας.

Παρακαλούμαστε όπως διαβιβάσουμε τις απόψεις μας ει δυνατόν εντός μηνός από τη λήψη του ανωτέρου εγγράφου προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου Π. Δ/γματος με το οποίο θα εγκριθεί το ΡΣΙ.Την μελέτη Β΄ Φάσης χωρίς τροποποιήσεις - όπως υποβλήθηκε από τη μελετητήρια μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Και ο σχετικός χάρτης εδώ.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβώτιδα

Δημοσιεύουμε σήμερα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος :
«Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, των πηγών Κρύας και Τούμπας, της τάφρου Λαμψίστας, του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και εποχιακής λίμνης Βρέλη ως περιοχή οικοανάπτυξης με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης»

Το σχέδιο μπορείτε να διαβάσετε και να το κατεβάσετε εδώ.

συνημμένα περιλαμβάνει τον χάρτη της φωτογραφίας.

Παρακαλούμε για τα σχόλια των μελών και φίλων επί του σχεδίου, καθώς η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ήταν μόλις η 11.12.09, (σχετικό άρθρο εδώ)

και η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης γραπτών απόψεων πολιτών και φορέων επί του σχεδίου λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2009.ΥΓ. Όποιος θέλει τον χάρτη σε μεγαλύτερη ανάλυση, παρακαλούμε να μας στείλει email και θα του τον αποστείλουμε.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Προέχει το σχέδιο διαχείρισης υδάτων

Μπάνιο στη λίμνη. Όνειρο θερινής νυκτός ή εφικτός στόχος (με ή χωρίς μεταφορά νερού);
Ηπειρωτικός Αγώνας, του Κώστα Σακκά, πολιτικού μηχανικού

 Ολόκληρο το άρθρο εδώ

Ο Νόμος 3199/2003 για την "Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης" δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου και ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στη διαχείριση των υδάτων.

Αρμόδια για τη διαχείριση, συνεπώς και για την απόφαση μεταφοράς ή όχι νερού και από πού, είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον Ν. 3199/2003, άρθρο 5, παρ. 5στ) η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας "μεριμνά για την ουσιαστική συμμετοχή του κοινού, στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης". Ήδη από το 2008, αντίγραφο του προσχεδίου διαχείρισης θα έπρεπε να έχει δημοσιευθεί και τεθεί στη διάθεση του κοινού για τη διατύπωση παρατηρήσεων. Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ. 4) αναφέρεται ότι "Το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίζεται και εγκρίνεται υποχρεωτικά μέχρι 22.12.2009".

Το Σχέδιο Διαχείρισης βασίζεται σε Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων το οποίο πρέπει να λειτουργεί ήδη από το 2006, έτσι ώστε αξιολογώντας τα δεδομένα (όγκο, στάθμη, ρυθμό ανανέωσης, οικολογική και χημική κατάσταση, οικολογικό δυναμικό, κλπ) να συντάξουμε το Πρόγραμμα Μέτρων προς εφαρμογή υποχρεωτικά μέχρι 22.12.2009.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων από τον Μάιο του 2009, παρότι το Σχέδιο Διαχείρισης για το Υδατικό Δυναμικό της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ολοκληρωθεί δεν έχει ακόμη μέχρι και σήμερα παρουσιασθεί στο κοινό.

Η Οδηγία 2000/60/ΕΕ δίνει μεγάλη σημασία στις συµµετοχικές διαδικασίες, δηλαδή στο πως θα συµµετέχουν οι ΜΚΟ, οι τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο κοινό, στη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων.

Δηλαδή η δημοσιοποίηση, η δημόσια διαβούλευση έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Διαφορετικά, και η τωρινή μελέτη που εξαγγέλθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων πιθανότατα μετά την ολοκλήρωσή της θα παραμένει αδρανής, παρέα με τις μέχρι τώρα συνταχθείσες τα τελευταία 24 χρόνια μελέτες (θυμίζω ότι η πρόταση για μεταφορά νερού από τον Αμάραντο έγινε το 1985), καθώς η μη τήρηση των θεσμών καθιστά την κάθε πρόταση μεταφοράς νερού αποσπασματική, με τους πολιτικούς "άρχοντες" να προκρίνουν ή να ακυρώνουν κάποια από αυτές κατά το δοκούν, και την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση.

Σχετικά
[1] Ν. 3199/2003 http://sppi1976-law.blogspot.com/2003/12/31992003.html
[2] Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://sppi1976-law.blogspot.com/2000/10/200060-23-2000.html
[3] Νέοι Αγώνες, του Χρήστου Καζάκου, «Μπαλάκι» η μεταφορά νερού,
http://www.neoiagones.gr/index.php/-mainmenu-41/8287-not