Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Ώρα δράσης για το μέλλον

Ηπειρωτικός Αγώνας, Της Βαρβάρας Αγγέλη

Νέος άνθρωπος σε έναν παλιό σύλλογο. Ο Κώστας Σακκάς ανήκει σε μια γενιά από την οποία η τοπική κοινωνία περιμένει να αναλά­βει δράση. Ο ίδιος συμμετέχει στον ιστορικό «Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος» (με ημερομηνία ίδρυσης το 1976), καταφέρνοντας έτσι να δώσει νέο αέρα και περιεχόμενο σε μια πρωτοβουλία πολιτών που παρα­μένει εξαιρετικά επίκαιρη. Δεν είναι φυσικά μόνος του. Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αναλαμβά­νουν δράση στην πόλη. Σήμερα ο Κώστας μας μιλά για τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιο­χής και με το λόγο και την παρουσία του στέλνει ένα μήνυμα προς όλους: ότι η ώρα της δράσης εξαρτάται από όσους θα αποφασίσουν να την αναλάβουν και όχι από εκείνους που είναι δεκτικοί να παραμερίσουν

Από πότε άρχισες να ασχολείσαι πιο ενεργά με το περιβάλλον;
Δεν έχω πολλά χρόνια. Από το 2006, όταν έμαθα από κάποιον φί­λο ότι ο Σύλλογος αποκάλυψε πως 1270 στρέμματα ανήκουν στο ελ­ληνικό δημόσιο και όχι στην Κοι­νότητα Αμφιθέας. Αυτή η έκταση εκ παραδρομής είχε γραφεί σε έναν χάρτη ότι ανήκε στην Κοινότητα. Το ίδιο φαινόταν και στο Κτηματο­λόγιο. Σημειωτέον ότι αυτή η έκτα­ση δεν αφορά τα στρέμματα για τα οποία υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Το λάθος βρέθηκε λοιπόν από τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κ. Σωτη­ριάδη, κι η Νομαρχία τελικά το δι­όρθωσε. Κάπως έτσι αποφάσισα να γραφώ στον Σύλλογο για να τον βο­ηθήσω.

Τι ακριβώς σε συγκίνησε σε αυ­τή την αποκάλυψη;
Την καταπάτηση της δημόσι­ας περιουσίας δεν την υποστηρί­ζει κανείς. Πρέπει δηλαδή κάποιος σύλλογος, κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, να κάνει κάτι.

Πρέπει να είστε από τα λίγα νέα μέλη, δεδομένου ότι ο Σύλ­λογος, αν και με μεγάλη πε­ριβαλλοντική δράση, δεν έχει προσελκύσει κόσμο.
Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη βρίσκονται στον σύλλογο από την ίδρυσή του, το 1976. Οι πρώτοι νέοι που μπήκαμε ήμουν εγώ και ένας φίλος, ο Αποστόλης Κοκορδά­τος. Νομίζω ότι ο Σύλλογος δεν τρα­βάει νέα μέλη γιατί δεν είναι γνω­στός, αν και κατά καιρούς υπάρχουν δημοσιεύσεις στον Τύπο σχετικά με τις δραστηριότητές του. Ίσως να υπάρχει και μια προκατάληψη απέ­ναντι στους περιβαλλοντικούς συλ­λόγους που την είχα κι εγώ, ότι δη­λαδή είναι ακραίες οι απόψεις τους. Στον Σύλλογο μας δεν ισχύει κάτι τέ­τοιο. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που λένε οι περι­βαλλοντικές μελέτες, τις οποίες και πληρώνουμε ως πολίτες. Το διαχει­ριστικό σχέδιο της λίμνης, που εί­ναι η τελευταία επίσημη μελέτη για την Παμβώτιδα, αναφέρει συγκεκρι­μένα μέτρα. Οι κυβερνώντες όμως κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Οπότε κάποιος πρέπει να υποστηρίξει αυ­τά που λένε οι επιστήμονες κι οι με­λέτες. Αυτός είναι ο λόγος που πρέ­πει να υπάρχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να είναι ο καταλύτης, να μη γίνονται τα πράγματα αντίθε­τα από ό,τι πρέπει να γίνουν.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περι­βάλλοντος δίνει έμφαση μόνο στη λίμνη. Γιατί;
Δεν έχουμε το ανθρώπινο δυνα­μικό για να ασχοληθούμε με τα πά­ντα. Είμαστε επτά μέλη στο διοικη­τικό συμβούλιο που βασικά αυτοί ασχολούμαστε. Είναι πολύ χρονοβό­ρο να ασχολείσαι με τα πάντα. Όσον αφορά τη λίμνη, οι παρεμβάσεις μας εκεί έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Οι κυβερνώντες προσπαθούν να πε­ριορίσουν τη λίμνη στα αναχώματα σε αντίθεση από ό,τι λένε οι μελέ­τες, Ο σύλλογος με προσφυγές -δεν έχει άλλο τρόπο να το κάνει- προ­σπαθεί να το αποτρέψει. Το πρόβλη­μα είναι οι πολιτικές. Δεν μπορεί η λίμνη να ήταν καθαρή πριν από 30 χρόνια, και να μην είναι σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε.

Με προσφυγή του Συλλόγου καταργήθηκε η Κοινή Υπουργι­κή Απόφαση (ΚΥΑ) για τη λίμνη και αναμένεται το Προεδρικό Διάταγμα. Τι προστατεύει τη λί­μνη αυτή τη στιγμή;
Η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η ΚΥΑ αναιρέθηκε γιατί η προστασία που έδινε στις περιο­χές ήταν λιγότερο αυστηρή από τη ΖΟΕ. Άρα ουσιαστικά δεν καταργή­σαμε κάποια προστασία, γιατί δεν υπήρχε κάποια περαιτέρω προστα­σία. Μάλιστα η απόφαση του Συμ­βουλίου της Επικρατείας βασίστηκε στο ότι ο Μάτσικας αποχαρακτηρί­στηκε παράνομα από βιότοπος το 1993. Περιμένουμε τώρα το Προε­δρικό Διάταγμα για να μας πει τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται ο Μάτσικας να χαρακτηριστεί ξανά βιότοπος.

Την ίδια ώρα εκκρεμεί και η με­λέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Για την οποία έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Εδώ και πά­λι αποδεικνύεται η αντίφαση με­ταξύ των επιστημόνων και των πολιτικών. Το Ρυθμιστικό λέει νέο ποδηλατόδρομο στην ακτή της Παμβώτιδας, από την Αμφιθέα μέ­χρι το αντιλιοστάσιο του Πόρου. Το διαχειριστικό σχέδιο όμως λέει ότι η σημαντικότερη περιοχή είναι οι καλαμώνες γύρω από την όχθη. Λέ­ει όχι στο μπάζωμα, στο κρηπίδω­μα. Κι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε; Ακριβώς τα αντίθετα.

Με την προσφυγή για την οριο­θέτηση της λίμνης τι γίνεται;
Κι εδώ πάλι άλλα λένε οι επιστή­μονες, άλλα κάνουν οι πολιτικοί. Το διαχειριστικό σχέδιο λέει ότι ο πα­λιός αιγιαλός και οι πλημμυρικές εκτάσεις εκτείνονται εκτός του τε­χνητού αναχώματος. Μάλιστα χα­ρακτηρίζει το ανάχωμα ως αυθαί­ρετο. Η επιτροπή οριοθέτησης πήγε και έβαλε τον παλιό και τον υφιστά­μενο αιγιαλό πάνω στο ανάχωμα. Εδώ πρέπει να πω ότι ακόμα κι αν δεν καταφέρουμε να πάμε την ορι­οθέτηση πίσω από το ανάχωμα, οι υδροβιότοποι του Μάτσικα και κυ­ρίως του Κατσικά και της Αμφιθέ­ας, θα πρέπει να οριστούν ως υδρο­βιότοποι. Είχαμε προτείνει στην Περιφέρεια να γίνει μελέτη αποκα­τάστασης των υδροβιότοπων αλλά ο κ. Πανοζάχος την απέρριψε την πρότασή μας.

Το οικολογικό πάρκο σε Ανα­τολή και Κατσικά έχει μέλλον, από τη στιγμή που οι δύο δή­μαρχοι αρνούνται να υπογρά­ψουν τη σχετική προγραμματι­κή σύμβαση με τη Νομαρχία;
Πιστεύω ότι η περιοχή του Κα­τσικά θα μπορούσε να αναπτυχθεί με ένα περιβαλλοντικό πάρκο προς όφελος και του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, αν σκεφτεί κανείς ότι έχου­με μπαζώσει τη λίμνη σε Γιάννενα και Ανατολή, ο δήμος Παμβώτιδας είναι ο πιο σωστός περιβαλλοντικά. Άρα δεν μπορούμε να τον «τιμωρή­σουμε». Η ανάπτυξη ενός περιβαλ­λοντικού πάρκου μπορεί να γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πη­γαίνουμε για καφέ εκεί, κι όχι στον Μώλο, για παράδειγμα. Τα περιβαλ­λοντικά πάρκα στη Μεγάλη Βρετα­νία έχουν μέσα και θέατρα, και κα­φέ, και μουσεία. Είναι πολυχώροι ουσιαστικά. Αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε ξενοδοχεία εκεί.

Ελπίζετε ότι κάτι μπορεί να αλ­λάξει με τη νέα κυβέρνηση;
Διαχρονικά δεν έχουμε δει δι­αφορά στις κυβερνήσεις στο θέ­μα του περιβάλλοντος. Η ΚΥΑ που αναιρέθηκε, έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές για τη λίμνη δεν έχουν αλλάξει. Δεν πάει κάποιος να την προστατέψει. Και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα, στο να περιορίσουν τη λίμνη στα αναχώματα. Είναι θετικό βέβαια το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ξε­χωριστό υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα δούμε.

Και οι Γιαννιώτες; Δεν θα έπρε­πε να είναι πιο απαιτητικοί στο θέμα του περιβάλλοντος;
Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αν ενημερωθούν πραγματικά για το τι λένε οι επιστήμονες, τότε όλη η κοινωνία θα αντιδράσει. Γιατί η λίμνη, ο τουρισμός, κινεί όλη την τοπική οικονομία. Γιατί τι έχουμε; Έχουμε τη λίμνη, το Πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Ο τουρίστας δεν θα έρχεται να βλέπει μια καταπρά­σινη λίμνη χωρίς παπιά. Αν κατα­στραφεί η λίμνη, θα χάσουμε και τον τουρισμό. Αν υπάρξει και το οι­κολογικό πάρκο στον Κατσικά, τότε θα έρχονται από όλη τη Ελλάδα και όλον τον κόσμο να το επισκεφτούν. Πρέπει όλοι μας να δώσουμε βάση στην ενημέρωση της γιαννιώτικης κοινωνίας. Αν ενημερωθεί κάποιος για ένα πρόβλημα, τότε έχουμε στα χέρια μας το ήμισυ της λύσης του προβλήματος

Συνέντευξη:
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ
Ο Κώστας Σακκάς, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η δραστηριοποίησή του πήρε πιο οργανωμένη μορφή, όταν έγινε μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος. Μέσω του συλλόγου, κι από τη θέση του γραμματέα πια, προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό του και στην τοπική κοινωνία ότι το περιβάλλον της πόλης αξίζει όχι μόνο μια ευκαιρία, αλλά πολλές.